+A+
A
-A-
x2

Дарс тури

1. Дарс-бу укитувчи ва укувчиларнинг биргаликдаги максадли харакатидан иборат. Дарс таьлимнинг асосий ташкилий шакли, у илмий тизимли, тушунарли, онгли ва фаол булиши, билимлар мустахкам узлаштирилиши, укувчи талабаларнинг шахсий хусусиятлари эьтиборга олинган холда ташкил этилиши шарт.

2. Дарс аник максадни кузлаб, ажратилган вактда бир хил ёшдаги укувчилар билан укитувчи рахбарлигида олиб бориладиган машгулот. Дарснинг максади, мазмуни ва хажми таьлим стандартлари асаосида белгиланади.